เกี่ยวกับโครงการ
_

ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค

หลักการและเหตุผล
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอ มาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ หลายด้านและหลายภาคส่วน ทั้งด้านสื่อสารมวลชน ด้านการปกครอง ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ และด้านวัฒนธรรม

ในปีงบประมาณ 2563 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนและขยายเครือข่ายการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และด้าน การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนให้ภาคีเครือข่ายทั้งเก่าและใหม่เกิดการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทและการดำเนินงาน เพื่อให้การทำงานและการประสานความร่วมมือในฐานะภาคีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากการขับเคลื่อนงานในการ พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของกองทุนจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชนในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบททางสังคมไทยในทุกพื้นที่

ในการนี้เพื่อให้เกิดการต่อยอดและขยายขอบเขตการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ รวมทั้งเพื่อให้ เกิดการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการทำให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมไทย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชาชนจึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ประจำปี 2564 ขึ้นอีกครั้ง
วัตถุประสงค์
  • เพื่อขยายเครือข่ายการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 5 ภูมิภาค
  • เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และด้านการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัลไปยังภาคีเครือข่าย หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ องค์วิชาชีพ ภาควิชาการ ภาคประชา สังคมและประชาชนทั่วไปในระดับภูมิภาค
  • เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจตามยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้านการสนับสนุนทุนของกองทุน พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กับภาคีเครือข่าย หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ องค์วิชาชีพ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไปได้รับรู้/เข้าใจถึงภารกิจและการสนับสนุนทุนของกองทุนฯ เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกับกองทุน
หัวข้อกิจกรรม
_

“TMF POWER FOR CHANGE”

สื่อสร้างสรรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
สถานที่จัดกิจกรรมและกำหนดการ
ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565
ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
ดาวน์โหลดกำหนดการ ภาคใต้

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565
ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จ.เชียงราย
ดาวน์โหลดกำหนดการ ภาคเหนือ

ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565
ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี
ดาวน์โหลดกำหนดการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดกำหนดการ ภาคกลางและภาคตะวันออก