กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน

ยุทธศาสตร์

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของการสนับสนุน

โครงการหรือกิจกรรมที่เข้าข่าย
การได้รับการพิจารณาสนับสนุนจากกองทุน

จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม

Joseph s. nye jr. กล่าวว่า “Soft Power” คือ ความสามารถในการได้ผลลัพธ์ที่ต้องการในความ สัมพันธ์กับประเทศอื่น ๆ เนื่องจากความน่าดึงดูดใจของวัฒนธรรม ค่านิยม และนโยบายต่างประเทศ ไม่ได้ผ่านการบีบบังคับหรือใช้ทรัพยากรทางการเงินเพื่อกดดันหรือบังคับ
สถาบันวิจัยส่วนใหญ่ได้ขยายองค์ประกอบของ “Soft Power” จากการศึกษา "วิธีการโน้มน้าวใจแบบใหม่" ที่จัดทำโดย The Institute for Government สถาบันเพื่อรัฐบาลเป็นองค์กรการกุศลอิสระแห่งสหราช อาณาจักร โดย Marina Larionova ผู้อำนวยการองค์กรระหว่างประเทศและสถาบันความร่วมมือระหว่าง ประเทศของ National Research University – Higher School of Economics (NRU HSE) นำเสนอการวิเคราะห์เพิ่มเติมอีก 5 ด้าน ดังนี้
1. วัฒนธรรมและนวัตกรรม (Culture and innovation) คือการหยิบวัฒนธรรมมา ปรับและใช้เพื่อก่อให้เกิดค่านิยม โดยต้องมีนโยบายต่างประเทศที่ชัดเจนเพื่อผลักดันทางเศรษฐกิจ ไม่เพียงภาพยนตร์ ละคร แต่ยังรวมถึงอาหาร สินค้า แฟชั่น ซึ่งอาจเริ่มตั้งแต่การปรับปรุงดินเพื่อพัฒนาข้าวที่อร่อยสำหรับข้าวเหนียวสันป่าตอง ข้าวหอมสุรินทร์ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู เป็นต้น

2. ความร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Education, Science and Technology) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการพัฒนาทั้งคน สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด Soft Power ที่โน้มน้าวใจ เช่น การศึกษาและพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ดินแบบไหนปลูกข้าวเหนียวอร่อย พัฒนาข้าวเหนียวมะม่วงแบบสำเร็จรูปส่งออก เป็นต้น

3. การพัฒนาการติดต่อทางธุรกิจ (Business Innovation) นวัตกรรมทางธุรกิจที่ ตอบสนองต่อ Soft Power นั้น ๆ เช่น การขนส่งสินค้า การถ่ายภาพยนตร์ในสถานที่สวยงามอย่างเรื่องThe Man with the Golden Gun ที่ใช้สถานที่ถ่ายทำในประเทศไทยหลายแห่งด้วยกัน ทั้งในกรุงเทพฯ ภูเก็ต พังงา ฉากต่าง ๆ ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนต่างชาติต้องมาเที่ยว ถ่ายรูป เพื่อลงใน IG ส่งให้เพื่อนและญาติได้ชม เป็นต้น

4. การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Diplomacy) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทั้งภาพยนตร์ ละคร กีฬา เสื้อผ้า แฟชั่น และอื่น ๆ เพื่อเชื่อมค่านิยมจากการโน้มน้าวผ่านภาพยนตร์ ละคร ฯลฯ อาหารที่ต้องกินอย่างผัดไทยที่ถนนข้าวสาร เล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่ ดำน้ำที่สิมิลัน ดูภาพยนตร์ร่างทรง เป็นต้น

5. ภาครัฐ (Government) ความหมายของ Soft Power ภาครัฐต้องมีการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ในหลายด้านที่ผลักดันให้การโน้มน้าวเกิดขึ้นอย่างราบรื่น เช่น การเปิดให้กองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศมาใช้สถานที่ในประเทศไทย การส่งเสริมนักแสดงให้มีความรู้ความสามารถทั้งภาษาและทักษะอื่น ๆ การเสริมให้สินค้าเกษตรส่งออกได้โดยง่ายทั้งที่เป็นวัตถุดิบและแปรรูปแล้ว เป็นต้น